Select Page

0900: Coffi a chofrestru

0930: Cyfarfod llawn

Cadeirydd – Auriol Miller, Cyfarwyddwr Sefydliad Materion Cymreig

 

  Twitter icon
linkedin

“Ynni Clyfar yng Nghymru”

Bydd Gweinidog dros Tai a Llywodraeth Leol yn rhoi’r prif araith wleidyddol yn Smart Energy Wales. Mae Llywodraeth Cymru yn bartner hanfodol i lawer yn y sector, ac mae’n cefnogi nifer o brosiectau ‘smart’ ledled Cymru.

  Twitter icon
linkedin

“Amharu y sistem ynni”

Mae Sarah yn Brif Swyddog Gweithredol Ripple Energy, llwyfan perchnogaeth ynni glân. Bydd Ripple yn galluogi perchnogion tai i ffermio gwynt ar y tir eu hunain a chael y trydan cost isel a gynhyrchir i’w cartrefi. Yn flaenorol, roedd Sarah yn is-gadeirydd Bwrdd RenewableUK, a Phennaeth Materion Cyhoeddus ar gyfer Vestas yn y DU ac Iwerddon.

   
linkedin

“Isadeiledd Cymru – yn addas ar gyfer y dyfodol?”

Mae Emma yn Gomisiynydd yng Nghomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, ac mae ganddi brofiad sylweddol o reoli rhaglenni cynaliadwyedd ar raddfa fawr yn y sector amgylchedd adeiledig. Mae Tom yn Beiriannydd Sifil Siartredig gydag angerdd am seilwaith cynaliadwy. Mae ei arbenigedd mewn seilwaith afonydd, arfordirol a morol wedi cael ei ennill yn ystod dros ddegawd o ymarfer proffesiynol mewn ymgynghoriaeth peirianneg sifil.

  Twitter icon
linkedin

“Rôl y grid wrth alluogi trosglwyddo”

Mae Susan yn brif ymgynghorydd yn National Grid, ac enillydd Future Leader yn 2018 ar gyfer Hyrwyddwyr Menywod mewn Busnes. Gyda phrofiad o lunio a chyflwyno strategaeth yn darparwr rhwydwaith trawsyrru’r DU, mae mewn sefyllfa dda i hysbysu ein cynulleidfa am y newidiadau strwythurol i seilwaith y DU a fydd yn galluogi ein trosglwyddiad ynni craff.

   
 

“Y profiad byw o ddefnyddio ynni”

Mae Karen Henwood yn Athro Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi wedi arwain nifer o brosiectau mawr gan gynnwys ‘Better Energy Futures’ sy’n rhan o thema cynhwysiant cymdeithasol Menter Byw’n Fyw Llywodraeth Cymru, Adolygiad Blynyddol of Learnings, 2019. Bydd cyflwyniad Karen yn edrych ar ‘brofiadau byw’ defnyddio ynni a sut y gallai hyn effeithio ar opsiynau ar gyfer system ynni yn y dyfodol sy’n fwy hyblyg, integredig ac yn fwy craff.

1045: Coffi

1115: Arloesi marchnad ynni lleol

Nawdd gan InnogyUK

Cadeirydd – Jeremy Smith, InnogyUK

 Felicity Jones of Everoze
 

“Cymhwyso marchnadoedd smart lleol”

Fel Partner yn Everoze, mae Felicity yn un o leisiau mwyaf dibynadwy a phrofiadol y DU ar faterion yn ymwneud â storio ynni ac ariannu. Mae hi’n ôl am ei bedwaredd flwyddyn, y tro hwn i siarad am brosiectau cymunedol sy’n arloesi mewn mecanweithiau’r farchnad.

 

Gan ddod â’i gilydd at ei gilydd

Mae Keith yn un o arloeswyr mwyaf blaenllaw Cymru mewn marchnadoedd ynni lleol, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio allan dulliau o fonitro, mesur ac adrodd am amrywiaeth o wahanol gynhyrchwyr trydan ar un llwyfan. Bydd cyflwyniad Keith yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg – darperir cyfieithiad ar yr un pryd i’r holl gynrychiolwyr.

 

System pŵer adnewyddadwy 100%

Mae Grazia yn uwch ddarlithydd gyda’r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, sy’n arbenigo mewn electroneg pŵer uwch ac astudiaethau systemau pŵer. Bydd ei chyflwyniad yn mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd sy’n gysylltiedig ag integreiddio adnoddau ynni adnewyddadwy yn y grid pŵer, ac atebion i sicrhau cynhyrchu ynni adnewyddadwy 100%.

 

“Rôl Hydrogen”

Mae Charlie yn Uwch Ddarlithydd yn y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni newydd ym Mhrifysgol Abertawe gyda MSci mewn Cemeg o Nottingham a PhD mewn nanomaterials o Brifysgol Glasgow. Bydd yn hyrwyddo potensial hydrogen fel Cludwr Ynni Cyffredinol i storio, cludo a defnyddio cyflenwadau egni adnewyddadwy ysbeidiol fel rhan o system ynni clyfar Cymru yn y dyfodol, gan gyfeirio at rai enghreifftiau cartref.

1230: Cinio rhwydweithio

1315: Ynni traws-fector

Nawdd gan Wales & West Utilities

Chair – Steve Edwards, Wales & West Utilities

 

 

Ein sistem ynni: gwneud y cysylltiadau

Jen yw Pennaeth Peirianneg yn y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol ac mae ganddi brofiad sylweddol mewn ystod o dechnolegau a systemau ynni, gan gynnwys cefndir academaidd cryf mewn hydrogen.

 
 

TBD

Jane yw Cyfarwyddwr Prosiect Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, ac roedd yn flaenorol yn Gyfarwyddwr yr Amgylchedd yng Nghyngor Caerdydd. Mae hi’n dod â dealltwriaeth ddwfn o gyfleoedd galw a chynhyrchu ynni ar draws ystad y sector cyhoeddus, ac mae’n awyddus i weld cydweddu effeithlonrwydd llwyth a chynhyrchu yng Nghymru.

Prif Gynllun Ynni Pen-y-bont ar Ogwr

Michael yw’r prif swyddog datblygu cynaliadwy yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu prif gynllun ynni Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn y cais llwyddiannus am gyllid i gyflwyno prosiect gwresogi dŵr mwynglawdd ar raddfa fawr.

 

 

Datrysiadau trafnidiaeth yn y dyfodol – yr agenda symudedd glân

Yolande yw’r Cyfarwyddwr Arloesi Busnes yn y Catapult Systems Systems. Mae hi’n gweithio yn y sector i helpu i fynd i’r afael ag anghenion ymchwil diwydiannol y DU yn y tymor hir gyda’r gadwyn gyflenwi, y llywodraeth ac academia.

1430: Coffi

1500: Sylwi ar Smart 💡

Compère – Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru

Mae gan bob un o’n harddangoswyr gyfle dau funud i synnu ac ysbrydoli’r gynulleidfa gyda’u cynhyrchion a’u gwasanaethau. Roedd pob un yn gwasanaethu ynghyd ag amrywiaeth o ddiodydd alcoholig ac anhyblyg.

1600:Diwedd cynhadledd